پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات آنالیز مخابرات با نور مرئی

چکیده مصرف انرژی در سطح جهانی در سال های اخیر محققان را به این فکر واداشته است که چگونه بایدانتقال اطلاعات و روشنایی را به طور هم زمان استفاده کرد که هم از لحاظ اقتصادی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل انرژی سیستم های مخابرات مولکولی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات گرایش سیستم چکیده در سال‌های اخیر با رشد فزاینده‌ی علم و فن‌آوری شاخه‌ی بسیار جدیدی از مخابرات به نام مخابرات مولکولی مطرح‌ شده است. مخابرات مولکولی توسعه ساده‌ای از […]

پایان نامه برق مخابرات بازگشایی فاز در رادار دهانه مصنوعی تداخلی

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک گروه مخابرات پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات چکیده رادار دهانه مصنوعی تداخلی برای تشکیل تصویر سه بعدی، از حداقل دو مشاهده ی مجزا استفاده می‌نماید. در این فناوری، با استفاده […]