نمونه سوالات استخدامی آزمون آموزش و پرورش هنرآموز حسابداري

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش شغل هنرآموز حسابداري

تمام نمونه سوالات همراه پاسخنامه می باشد

مواد آزمون:

مفاهيم و روشهاي آماري
اصول حسابداري 1و 2
حسابداري شركتها
حسابداري صنعتي
كاربرد كامپيوتر در حسابداري

شرايط احراز تحصيلي: 32304حسابداري كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

متناسب با آزمون استخدامی آموزش و پرورش 98

RIAL 96,000 – خرید + دانلود

تذکرات:

وزارت آموزش وپرورش:
طي دوره يكساله مهارت آموزي توسط پذيرفته شدگان با رعايت شرايط و ضوابط ذيل:
– به استناد مجوزهاي شماره 151610مورخ 1398/3/27و 160491مورخ 1398/4/1سازمان اداري و استخدامي كشور و مفاد ماده 28
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، پذيرفته شدگان استخدام پيماني مشاغل آموزشي در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله
مهارت آموزي اين دوره شامل مجموعه اي از دروس تربيتي، تخصصي و كارورزي نظري، مهارتي است كه براي دانش آموختگان
رشته هاي مختلف دانشگاهي و حوزوي پذيرفته شده در آزمونهاي استخدامي آموزش و پرورش برابر آيين نامه خاص خود برگزار ميشود،در دانشگاه فرهنگيان رشته هاي شغلي دبير، آموزگار، مربي امورتربيتي، مشاور، مراقب سلامت و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي رشته شغلي هنرآموز و موفقيت در آزمون جامع، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب
موفقيت در دوره مذكور مي باشد.
– مهارت آموزاني كه ازحضور در كلاس درس، امتحانات مواد درسي و يا آزمون جامع خودداري نمايند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقي شده و مشمول پرداخت هزينه هاي دوره آموزشي و خسارتهاي وارده خواهند بود.
– بخشي از هزينه هاي برگزاري دوره يكساله مهارتآموزي خدمات آموزشي و رفاهي برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هريك از پذيرفته شدگان در طول برگزاري دوره يكساله مهارت آموزي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش ميتواند
به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه هاي مربوط اقدام نمايد.
– شرايط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزي بعد از قبولي نهايي و تأييد صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، از سوي دانشگاه هاي مجري دوره يكساله مهارت آموزي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي اعلام خواهد شد. رعايت
ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور، الزامي ميباشد. پذيرفتهشدگان نهايي رشته هاي شغلي هنرآموز جهت
اطلاع از نحوه ثبت نام و شركت يكساله مهارتآموزي مي بايد از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به نشاني
www.srttu.eduو پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي شغلي آموزگار، دبير، مراقب سلامت، مشاور، مربي امور تربيتي نيز از طريق
پايگاه اطلاعرساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني www.cfu.ac.irموضوع را پيگيري نمايند.
– مدت دوره يكساله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتي محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيماني در آموزش و پرورش
مي باشد. گواهي پايان دوره مهارت آموزي داراي ارزش براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
نمي باشد.
– محل مهارت آموزي دوره يكساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتايج قطعي تعيين خواهد شد.
– تغيير محل مهارت آموزي، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعايت جنسيت از طريق دانشگاه فرهنگيان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
– مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخواني و روان خواني قرآن كريم و مدرك
ICDLميباشند در غيراينصورت بايد تعهد نمايند كه قبل از آزمون جامع دوره يكساله مهارت آموزي، مدارك مزبور را ارائه نمايند.
– دانشگاه هاي مجري دوره مهارتآموزي، مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارت آموزان ندارند در صورت تقاضاي افراد و وجود امكانات،
ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان پذير خواهد بود.
– پذيرفته شدگان شغل محلهاي آموزش و پرورش عشايري؛ بعد از گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون، جهت تعيين
محل خدمت در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط قرار خواهند گرفت.

تذكرات مهم:
– متقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز استادكاري،مي بايد داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم پيوسته بوده و يا در صورت دارا بودن مدرك
تحصيلي فوق ديپلم ناپيوسته، بايد مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشته باشند.
– برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمي براساس شرايط احراز شغل در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان.
– تغيير منطقه محل خدمت تعيين شده در اين دفترچه، بعد از قبولي نهايي و قبل از استخدام و اشتغال بكار، تحت هر شرايطي تاهل،
تجرد، تكفل، فوت والدين، تبعيت از همسر، همسر كارمند ارگان و يا نهاد خاص، استفاده سهميه خاص و ….ممنوع بوده و بعد از
اشتغال بكار نيز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگيان خواهد بود.
– پذيرفته شدگان نهايي آزمون مكلفند، قبل از شروع دوره يكساله مهارت آموزي، تعهد محضري رسمي مبني بر 10سال خدمت به شرط
موفقيت در دوره و تمديد استخدام در محل جغرافيايي قبول شده، به آموزش و پرورش بسپارند استخدام و اشتغال آنان منوط به
سپردن تعهد محضري خواهد بود.
– صدور احكام و ابلاغ اشتغال به كار معلمان جديدالورود به آموزش و پرورش، مشروط به اداي سوگند معلمي و امضاي سوگندنامه معلمي
خواهد بود. متن امضا سوگندنامه در پرونده معلمان نگهداري ميشود.
– فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم سابق،دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه داراي تعهد خدمت
به وزارت آموزش و پرورش مي باشند، حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند.
– محل خدمت يك منطقه آموزشي است كه حسب نياز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذيرفته شدگان نهايي، در اين آگهي
مشخص شده است.
– منطقه آموزشي/ شهرستان محل خدمت در پيماننامه براساس مفاد اين دفترچه تعيين مي گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *